دستگاه تزریق و هوادهی خاک

1- دستگاه تزریق و هوادهی خاک قادر است کودهایی با حجم حداکثر 6 میلیمتر در خاک تزریق و همچنین خاک را هوادهی نماید این دستگاه به منظورهوادهی خاک و تزریق هیدروژلهای سوپر جاذبه ساخته شده است.
2- عمق تزریق 20الی 150سانتی متر
3- قابلیت تنظیم فشار باد از 1تا 11 بار
4- بهترین زمان تزریق برای هیدروژلهای سوپر آب پاییز و زمستان است تا بارندگی های فصلی را جذب کنند
5- حجم هوا 820 لیتر در دقیقه
6- شعاع اثر 100سانتی متر
7- سرعت تزریق مواد حداکثر52 لیتر در دقیقه