دستگاه دفع حیوانات موذی


دستگاه مغناطیسی دارای سیستم ماوراء صوت جهت دفع کردن مار،موش،گورکن،مارمولک ، آبدزدک و دیگرحشرات موذی درمزارع وسطح باغات که این دستگاه بدون نیاز به برق ، انرژی خود را از خورشید گرفته و قابلیت نصب در داخل زمین را دارد.

s این دستگاه دارای بردی به میزان 750 متر مربع میباشد محل اثر دستگاه برروی سیستم شنوایی و عصبی حیوانات موذی میباشد که موجب درد و ناراحتی در این گونه حیوانات میگردد و با فشارهای مختلف برحسب مدل دستگاه ، موشها و حشرات مجبور به ترک محل میگردند.
شایان ذکر است که این صدا خارج از محدوده شنوایی انسانها است و عملکرد این دستگاه هیچگونه اثری بر روی دستگاههای صوتی و تصویری ندارد.